Hållbarhet och miljö

För oss på Nordschakt handlar hållbarhet likväl om naturens miljö som våra medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att båda parter ska hålla länge. 

Miljöansvar

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och vi följer de föreskrifter, lagar och gällande rekommendationer som finns för vår bransch. Genom att hålla oss uppdaterade om krav och utbildningar kan vi kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

 

Arbetsmiljö

Varje medarbetare på Nordschakt ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Vi jobbar aktivt med att ohälsa eller olycksfall inte ska förekomma på våra arbetsplatser. Alla ska känna sig trygga och ha kunskap för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Vi anser att en hälsosam och trivsam arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.

 

Miljö- och hållbarhetspolicy

Nordschakt AB ska genom öppenhet och engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor skapa förtroende hos företagets intressenter. Frågorna ska implementeras i hela verksamheten och grundas i lagar, föreskrifter och förordningar. Vi ska med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljö- och hållbarhetsmål eftersträva låg påverkan på miljön och samhället.

Samhällsansvar:
Vi bidrar till samhällsutveckling med förädling av naturresurser genom tillverkning av material som används bland annat till vägbyggen och betongtillverkning. Det är viktigt för oss att kunna bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt sätta människors hälsa och säkerhet i centrum. Därför ska vi alltid arbeta aktivt för att minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Ekonomiskt ansvar:
Genom förädling av naturresurser bidrar vi till samhällets ekonomiska utveckling. Företagets finansiella resurser ska skötas för att vidhålla trygg finansiell ställning i framtiden.

Miljöansvar:
Vi är medvetna om att våra projekt påverkar miljön och därför ska det alltid göras riskbedömning av miljöpåverkan innan nya projekt startas. Vi ska alltid hushålla med naturresurser och energi. Alla kemikalier och andra produkter vi använder ska noggrant riskbedömas utifrån hälsa och miljö.

Personalen:
Vi arbetar medvetandegörande genom utbildning och andra aktiviteter för att engagera medarbetarna i miljö- och hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att alla känner till företagets mål och känner sig delaktiga i att ständigt förbättra arbetet.

Leverantöransvar:
Vi strävar efter att välja leverantörer som har samma synsätt som oss gällande miljöfrågor.

Reviderad och beslutad 2024-03-08

 

Kvalitetspolicy

Nordschakt AB erbjuder tjänster inom berghantering till olika kunder. Vi vet att kvalitet och tillgänglighet är viktigt för våra kunder, och deltar därför engagerat genom hela kedjan med kundens behov i fokus. Kundrelationer är viktigt för oss och vi vill att både gamla och nya kunder efterfrågar våra tjänster. Målet är att alltid skapa nöjda kunder som återkommande använder våra tjänster och känner tillit till arbetet vi utför.

 • Vi vill bidra till samhällsutveckling utan att därtill ha negativ påverkan på naturen och samhället. Därför ställer vi krav på hög kvalitet i verksamhetens alla led.
 • Vi har regelbunden kundkontakt där uppdrag och önskemål från kund och övriga intressenter följs upp.
 • Ledarskapet i organisationen ska vara präglat av kvalitet, omtanke och ansvarstagande.
 • Våra medarbetare ska vara serviceinriktade och ha rätt kompetens att utföra våra tjänster på ett säkert och kvalitativt sätt.
 • Vi arbetar ständigt med kvalitetssäkring av skyddsutrustning, maskiner och övriga fordon.
 • Alla kemikalier vi använder är noggrant riskbedömda utifrån hälsa och miljö. Både medarbetare och kund ska känna sig trygga med att enbart produkter av god kvalitet används i arbetet.
 • Vi ska ta ansvar att arbeta seriöst och ansvarsfullt, samt följa regler, lagkrav och förväntningar från kunder och övriga intressenter. Med öppenhet för förändringar utvecklar vi ständigt verksamheten.

Policyn gäller hela verksamheten och är integrerad med ledningssystemet. Alla som arbetar för Nordschakt AB har ansvar att efterleva policyn och tillsammans skapa kvalitet i verksamheten.

Reviderad och beslutad 2024-03-08

Arbetsmiljöpolicy

På Nordschakt AB strävar vi efter en utvecklande och trivsam arbetsmiljö där säkerhet och hälsa står i fokus. Vi respekterar varandras åsikter och olikheter, och alla ska ges möjlighet att påverka sitt arbete. Genom en trivsam och trygg arbetsmiljö blir vi produktiva och konkurrenskraftiga.

 • Vi genomför regelbundet skyddsronder på samtliga arbetsplatser för att minimera risker för ohälsa och olycksfall.
 • Arbetsplatserna och maskinerna ska kontrolleras kontinuerligt och vårt mål är att upptäcka och rapportera alla avvikelser och tillbud för att minimera risken för olyckor.
 • Det är viktigt att medarbetare ges möjlighet att påverka arbetmiljöarbetet. Varje medarbetare har ansvar över den fysiska såväl som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på sin arbetsplats.
 • Alla medarbetare ska ges rätt utbildning att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert och kvalitativt sätt, både för sig själv och andra som befinner sig på arbetsplatsen.
 • Arbetsledarna ska ha god kunskap om hälsofrämjande ledarskap.
 • Vid förändringar i verksamheten diskuteras arbetsmiljöfrågor, risker och konsekvenser med de anställda och skyddsombud.
 • Årligen görs medarbetarundersökningar som tillsammans med det dagliga arbetet ligger till grund för utveckling av arbetsmiljöarbetet.

Företagsledningen är medvetna om arbetsmiljöansvaret och arbetar systematiskt med efterlevnaden av lagar, föreskrifter och intressenters krav. Policyn gäller hela verksamheten är integrerad i ledningssystemet. Alla som arbetar för Nordschakt AB har ansvar att efterleva policyn och tillsammans skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö.