Hållbarhet och miljö

För oss på Nordschakt handlar hållbarhet likväl om naturens miljö som våra medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att båda parter ska hålla länge. 

Miljöansvar

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och vi följer de föreskrifter, lagar och gällande rekommendationer som finns för vår bransch. Genom att hålla oss uppdaterade om krav och utbildningar kan vi kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

 

Arbetsmiljö

Varje medarbetare på Nordschakt ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Vi jobbar aktivt med att ohälsa eller olycksfall inte ska förekomma på våra arbetsplatser. Alla ska känna sig trygga och ha kunskap för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Vi anser att en hälsosam och trivsam arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.

 

Miljöpolicy

Vi på Nordschakt AB skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
 • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
 • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Kvalitetspolicy

Vi på Nordschakt AB lever på att nya och gamla kunder efterfrågar våra tjänster, vårt måtto är att alltid skapa nöjda kunder som kommer tillbaka och sprider ett gott rykte om oss. Genom hög kompetens och bra service ska vi vara en så god aktör på marknaden att våra kunder med förtroende använder våra tjänster.

Vi ska uppfylla våra kunders och uppdragsgivares förväntningar så fullständigt som möjligt och uppnå rätt kvalitet genom att:

 

 • Ständigt förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt.

 • Med serviceinriktade och kunniga medarbetare utföra våra tjänster rätt.

 • Verka seriöst och följa aktuell lagstiftning och andra samhällskrav samt våra kunders överenskomna krav.

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom Nordschakt AB bedriver vi krossning av berg och maskinarbeten samt därmed förenlig verksamhet.

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi uppfyller föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Nordschakt AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.

Chef och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot yttre miljö. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vi gör ingen skillnad på kvinnor eller män gällande, löner för samma arbete. Sexuella trakasserier och mobbning får inte förkomma hos oss. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

Återkommande hälsokontroller är en självklarhet för oss, och alla medarbetare är skyldiga att gå på dessa.